ایسنا؛ خبرگزاری مطالبه گر و پیشرو ‏

خبرگزاری ایسنا ۱۶ آذر ماه، به عنوان یکی از روزهای ضداستکباری در تاریخ ملت ایران ماندگار و به دلیل حمله به حریم دانشجو و دانشگاه در تقویم کشورمان به عنوان “روز دانشجو” ثبت شد. به گزارش ایسنا؛ در سال ۱۳۳۲، در حالی که نفرت از کودتاچیان در افکار عمومی ایران موج می‌زد اخباری از گوشه …

ایسنا؛ خبرگزاری مطالبه گر و پیشرو ‏ ادامه مطلب »