محمد مهدی اسماعیلی

حمیدرضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس شد

خبرگزاری ایرنا : به گزارش دوشنبه شب خبرنگار فرهنگی ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به حمیدرضا قانعی آمده است: نظر به شایستگی،­ تجارب­ ارزشمند­­ و­ روحیه­ انقلابی­­ و­­ دینی­ جناب­­ عالی­،­­ به­ موجب­­ این­ حکم­­ به­ عنوان­ «مدیر­ کل­ فرهنگ­ و­ ارشاد­ …

حمیدرضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس شد ادامه مطلب »

حمیدرضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس شد

خبرگزاری ایرنا : به گزارش دوشنبه شب خبرنگار فرهنگی ایرنا از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به حمیدرضا قانعی آمده است: نظر به شایستگی،­ تجارب­ ارزشمند­­ و­ روحیه­ انقلابی­­ و­­ دینی­ جناب­­ عالی­،­­ به­ موجب­­ این­ حکم­­ به­ عنوان­ «مدیر­ کل­ فرهنگ­ و­ ارشاد­ …

حمیدرضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس شد ادامه مطلب »